Tuesday, September 20, 2011

Lahing kiirgusmõõtjate pärast / Battle for the radiometer mast

jääkaru ja koera võitlus Arktikas, Fight between Polar bear and dog in the ArcticZagrey, suurepärane jääkaruvaht Siberist, demonstreeris veelkord, missugune kartmatu hing on temas. Ma olin Zagile väga tänulik selle ennastsalgava katse eest peletada too huviline instrumentidest eemale. Kiirgusmõõtjate masti uurisid jääkarud regulaarselt, näidates üles mitte just tervitatavat huvi selle instrumendi vastu. Tähelepanu oli sedavõrd suur, et ma olin sunnitud lõpuks ehitama ühe sarnase kuju ja harali kätega lumememme, et nende tähelepanu teadusinstrumendilt hajutada. Uskuge või mitte, aga see tõesti töötas:)
Neljandal pildil, kus karu sirutab välja nagu väravavaht, sai Zag siiski ka väikese haava oma tagajalale, kui üks küünis selle lõhki rebis. Tuli teha mõned õmblused. Habras jää sulaveelombil päästis ta elu!
Te ei usuks ilmselt, kui kiire liigutuse võib teha sadu kilosid kaaluv kere, kuniks ise seda näinud olete!


Zagrey, the Great polar bear guard from Siberia, demonstrated once more what a fearless spirit he has. I was very grateful to Zag for such a self-sacrificing attempt to scare that hobbyist away from instruments. Radiometer mast was regularly studied by bears, who showed up not very welcome interest in my instrument. So much attention was paid to this particular one, that it forced me to build one snowman with similar shape and open arms to dissipate their attention from scientific instrument. Believe or not that really worked:)
The fourth picture where bear stretches out as goal keeper actually ended up with a small wound on Zag’s hind leg as one claw tear it up. Some stitching was needed. Fragile ice cover on melt pond saved his life!
You wouldn’t believe how fast can move hundreds of kilos body, once you have seen it!


Tara ekspeditsioon, Põhja-Jäämeri 2007 / Tara expedition, Arctic Ocean 2007

Saturday, September 17, 2011

Eriline laevakere / The special hull

Tara jäässe külmununa Põhja-Jäämerel, Tara frozen into ice in the Arctic Ocean
Vaadates sellist pilti nagu käesolevas postituses, võib imestada ja küsida, kuidas...pole see laev purustatud tohutu surve poolt, mida tekitab Põhja-Jäämere paakjää liikumine. Saladus peitub unikaalses laevakeres. Traditsioonilise laevakere asemel on Tara tunduvalt ümarama ehitusega, ilma, et seal oleks ühtki teravat serva, mille taha jää võiks klammerduda. Isegi tüür on loodud nii, et seda saab laeva tõsta. Seega, selle asemel, et jää surve laeva purustaks, tõstab see hoopis aluse üles, kus ta jää peale “ujuma” jääb. 
Idee, ehitada laev, mis sellisele survele vastu paneks mitte oma tugevusega vaid pigem kujuga, pärineb polaaruurijalt Fridtjof Nansenilt. Frami näol konstrueeris selle laevameister Colin Archer.
Veelgi enam, tänu kaasaegsetele materjalidele nagu alumiinium, sai Tara tunduvalt kergem, kui seda Fram omal ajal oli. Seega lihtsam on jääl teda tõsta!


When looking picture like this, one would wonder and ask how...this vessel is not crushed by the huge pressure what Arctic Ocean pack ice movement creates. The secret is an unique hull. Instead of traditional shape of hull, Tara has more round one, without any sharp edge on which the ice could cling. Even rudder is designed to be retracted into the ship. So instead of being crushed by the pressure of ice, ship is pushed up and therefore “floats” on top of the ice.
The idea, to build a ship that could survive the pressure, not by pure strength, but because of the shape, originally comes from the polar explorer Fridtjof Nansen and was constructed by the shipwright Colin Archer, once when Fram was builted.
Even more, thanks for the modern materials like aluminium, Tara became much lighter than Fram was. So it’s easier for ice to lift her!


Tara paakjääs, Põhja-Jäämeri 2007 / Tara in pack ice, Arctic Ocean 2007

Saturday, September 10, 2011

Hüppamise hooaeg / Leaping season

Tara, Arctic Ocean, Põhja-Jäämeri, leaping, hüpe, lead, lahvandus, Audun, Tiksi
Suvi 2007 oli Arktikas erakordselt soe. Lume ja merejää sulamine oli intensiivne. See tõi kaasa sulamisperioodi lõpuks septembris rekordilise merejää miinimum ulatuse – madalaim väärtus, mis alates satelliitide seire algusest 1979 iialgi mõõdetud. Kui Arktika septembri merejää ulatuse keskmine väärtus arvestatuna perioodi 1979-2000 kohta oli 7,04 miljonit ruutkilomeetrit, siis 2007 oli see väärtus kõigest 4,28 miljonit ruutkilomeetrit.
Tara oli sel ajal seal, keset Põhja-Jäämerd, ja ma pean möönma, et oma igapäevast elu elades saime me seda mitmel viisil ka omal nahal tunda.

Täna me teame, et käesoleva aasta september on juba teisele kohale jõudnud! Eks näis, mis järelejäänud päevad toovad...


Summer 2007 in the Arctic was extraordinarily warm. Snow and sea ice melt were very intensive. This resulted with a record-breaking minimum sea ice extent at the end of the melt season in September – lowest value what ever been measured since satellite monitoring began in 1979. When average value of September sea ice extent from 1979 – 2000 was 7,04 million square kilometers, then 2007 this value was only 4,28 million square kilometers.
Tara was there, in the middle of the action and I have to admit that we really felt that in several ways as living our daily life.

Today we know, that September 2011 is already placed as second lowest value! We’ll see soon what remaining days will bring...

Audun ja Tiksi hüppel üle lahvanduse, Põhja-Jäämeri suvi 2007 / Audun and Tiksi leaping across the lead, Arctic Ocean summer 2007

Friday, September 9, 2011

Pärast esimest talve / After the first winter

Tara Põhja-Jäämere jäässe külmununa, Tara frozen into sea ice of the Arctic Ocean
Romantiline vaade Tarale keset jäiset tühjust, nähtuna õhust Kenn Borek Air’i DC3-T lennukilt aprillis 2007. Pärast seda kui laev oli edukalt üle elanud esimese talve Põhja-Jäämere paakjää haardes. Oli üsna omajagu kaevamistöid, et vabastada laeva kere lumest:) 


A romantic view on Tara in the middle of icy nowhere, as seen from air on board of Kenn Borek Air DC3-T aircraft in April 2007, after her successful first winter in grip of Arctic Ocean pack ice. Was quite a digging operation to get her hull out of snow:) 


Tara Põhja-Jäämere triiv, aprill 2007 / Tara Arctic drift, April 2007

Monday, September 5, 2011

Mastid jäätunud horisondil – nii see algas... / Masts at the frozen horizon – so it began...

Tara drift, Arctic Ocean, transpolar ice drift, Fram, Tara jäätriiv, Põhja-Jäämeri, Arktika, Tara Arctic
Arktika jääkatte kaart koos Tara triivi trajektooriga, Arctic sea ice map with drift trajectory of Tara
Nendel päevadel, täpselt 5 aastat tagasi, algas 78. põhjalaiuselt, kusagil põhja pool Uus-Siberi saari, rekordilisena ajalukku läinud rännak üle Põhja-Jäämere. Tara, üks väga eriline kuunar, täitis oma missiooni peaaegu poolteist aastat hiljem, kui vabanes Frami väinas Arktika paakjää kütkest. Noil alguspäevadel septembris 2006 ei teadnud keegi, kuidas see kõik lõpeb. Ainult suur lootus eksisteeris ja palju ootusi oli pandud sellele omalaadsele laevale. Tara alustas oma triivi ligikaudu samast paigast, kus Nanseni Fram rohkem kui sajand tagasi, saades teiseks aluseks maailma ajaloos, kes on edukalt lõpetanud sellise transpolaarse jäätriivi. Mul oli õnne saada osa sellest suurest seiklusest. Kusagil endas ma tean, et mis iganes seiklusi elul mulle veel varuks on, jääb ometi see kõnealune hoidma oma erilist kohta südames.
Tara on alus, kes ühendanud väga paljusid inimesi üle maailma. Neid võib mingis mõttes kutsuda hellitavalt üheks suureks pereks.

Kui soovid rohkem teada Tara ja Frami ning nende saavutuste kohta, siis järgi linke:
http://arctic.taraexpeditions.org/
http://et.wikipedia.org/wiki/Fram

http://www.frammuseum.no/

Täna on Tara seilamas jäävabadel meredel ümber maakera, ja nagu juba tavaks, siis seegikord tehes seda teaduse, keskkonna ja inimeste hüvanguks.
Jälgi retke kulgu siit: http://oceans.taraexpeditions.org/

On Põhja-Jäämere triivi alguse aastapäev ja mõnda aega nüüd postitan siin jäädvustusi sellelt unustamatult seikluselt. Olgu see väike tänuavaldus Tarale ja tema inimestele!These days, 5 years ago, one remarkable, record breaking journey across the entire Arctic Ocean started from 78 North, somewhere north of the New Siberian Islands. Schooner Tara completed her mission after nearly one and half year later, when released from Arctic pack ice in Fram strait. On those days in September 2006 nobody really knew how it will end up, only great hope existed and many expectations were put on this extraordinary ship. Tara started her drift nearly the same place, where Nansen’s Fram more than century ago, becoming the second vessel in the world, who has been successfully accomplished such a transpolar drift. I was lucky to be part of this great adventure. Somewhere inside me I know, that whatever great adventures life has for me more, this particular one stands on it’s special place in my heart.

Tara is a ship, who has been connected many people around the world, which could in some sense call as a big family.

If you want to know more about Tara and Fram, and their achievements, please follow the links:

http://arctic.taraexpeditions.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Fram
http://www.frammuseum.no/

Today Tara is sailing around the globe on the ice free oceans, and like used to be, on behalf of science, environment and mankind. Get in touch: http://oceans.taraexpeditions.org/
It’s an anniversary of the beginning of Tara Arctic drift. For a while now I will be posting captures from this adventure. Let it be as a small tribute for Tara and her people!

Tara jäätriivi algus, september 2006 / The beginning of Tara ice drift, September 2006
Figure credits: sea ice map from University of Bremen, graphics EL jaanuar 2008

Friday, September 2, 2011

Mänguline teadus / Playful science

white world images, polar science, Arctic Ocean, Arctic, Arktika, Põhja-Jäämeri, polaarteadus, Chinare, scientists, teadlased
Kas pole te ehk mõnikord mõelnud, et kohati näib üsna kentsakas, mida teadlased välitööde käigus Emakest loodust uurides korda saadavad. Ega ei imestaks – on aegu, kus teen seda isegi:)

Merejää uurija soomlane Ilkka koos assisteeriva hiinlasest kolleegiga heidavad pikali, et uurida Põhja-Jäämere jääd katvat lumekihti. See on väga oluline mõistmaks ookean – jää/lumi – atmosfäär vastasmõju ja tagasiside mehhanisme, Põhja-Jäämere aluspinna soojus- ja energia bilanssi ja sealt juba kogu Arktika soojenemise küsimust.Haven’t you thought sometimes, that it looks a pretty comic at times, what scientists are doing on field, in order to study Mother Nature. No wonder – there are times when I do it myself
:)

Sea ice researcher Ilkka from Finland with assisting colleague from China are laying down to study snow pack, covering sea ice of the Arctic Ocean. It’s a very important part for understanding ocean-ice/snow-atmosphere interaction and feedback mechanisms, surface heat and energy balance of the Arctic Ocean and from there the whole Arctic warming issue.Chinare ekspeditsioon Arktika keskossa, suvi 2010 / Chinare expedition to the Central Arctic, summer 2010